Ako začať vybavovať

Máte záujem, aby boli Vám alebo Vášmu blízkemu  poskytované sociálne služby v našom zariadení a máte  trvalý pobyt  v územnom obvode nitrianskeho kraja ?

Ak áno, v nasledovných bodoch Vám vysvetlíme krok za krokom, ako postupovať pri  vybavovaní potrebných dokumentov.

1. Najskôr si vytlačte  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a Lekársky nález.

Súčasťou Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je aj príloha, ktorá sa vypĺňa len v prípade, ak žiadateľ (čiže fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby)nie je spôsobilý vyjadriť svoje potreby a určuje konkrétnu osobu prostredníctvom ktorej vyjadruje svoje potreby.

Vypísanú žiadosť spolu s tlačivom Lekársky nález zaneste na vyplnenie obvodnému lekárovi. K žiadosti je potrebné doložiť všetky odborné lekárske posudky.

K žiadosti nezabudnite doložiť aj fotokópiu občianskeho preukazu !

Vyplnenú žiadosť spolu s prílohami zašlite na adresu:

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Odbor sociálnych vecí

Rázusova 2A

949 01 Nitra

2. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja vydá na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Posudok o odkázanosti na sociálnu službu  a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

3. V prípade, že ste Vy alebo Váš príbuzný  Rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu, odkázaný na služby, ktoré poskytujeme v našom zariadení, po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vyplníte tlačivo Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby, ktorej prílohou je Vyhlásenie o majetku. Prílohu Vyhlásenie o majetku nezabudnite notársky overiť.

4. K Žiadosti o poskytovanie sociálnej služby doložte :

a) Právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

b) Posudok o odkázanosti na sociálnu službu

c) Aktuálny príjem žiadateľa (napr. Rozhodnutie  sociálnej poisťovne o výške dôchodku a pod.)

d) Rozhodnutie o obmedzení, resp. zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo    súdom vydané

c) Rozhodnutie o určení opatrovníka, ak bol  súdom určený

d) Plnomocenstvo, ak bolo spísané a notárom overené 

 

Na Vaše otázky v procese vybavovania Vám ochotne odpovieme v pracovných dňoch od 7.00 do 13.00  na t.č. 038/5388317

Telefón :

„HARMÓNIA"
ZSS Horné Štitáre
038/53 88 127
038/53 88 317

 

„HARMÓNIA"
ZSS Radošina
038/53 98 122

Fax :  

„HARMÓNIA"
ZSS Horné Štitáre
038/53 88 317

 

„HARMÓNIA"
ZSS Radošina
038/53 98 122

 

TOPlist

Prihlásenie