Poučenie

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR") a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon")

Nakoľko v súvislosti s Vašim pracovným pomerom alebo obdobným vzťahomdochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
Obchodné meno: "HARMÓNIA", Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre
Sídlo: Horné Štitáre 61, Horné Štitáre 95603
IČO: 42119391
Telefónne číslo: +421 38 538 8127
E-mail: domovhs@harmoniazss.sk
Zodpovedná osoba: e-spoločnosti,s.r.o.
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 Čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR (§13 ods.1 písm.c) Zákona) - spracúvanie osobných údajov jenevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných účtovných a mzdových predpisov. Ide najmä o:
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
- zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 563/2009 Z. z.daňový poriadok,
- zákon č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií,
- zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov;

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV A TRETÍCH STRÁN
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám:
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii Nie je

Príjemca v členskom štáte (EÚ a EHP) - Externá firma poskytujúca pre nás Mzdové a Personálne služby,
- Externá firma poskytujúca pre nás služby BOZP a Pracovnej Zdravotnej Služby,
- Externá firma poskytujúca pre nás IT servis/údržbu (len k nahliadnutiu)
- Externá firma poskytujúca pre nás Poradenské služby ako napr. audítorské služby alebo právne služby (len k nahliadnutiu),
- Exekútor (Exekúcia zrážkami zo mzdy)
- Komerčné poisťovne (poistné zamestnancov pri služobných cestách)
- LITA (zdaňovanie autorských príjmov)
Orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná - Sociálna poisťovňa (napr. prihlásenie/odhlásenie, výkazy a úhrada poistného, Evidenčnýlist dôchodkového poistenia a iné),
- Zdravotné poisťovne (napr. prihlásenie/odhlásenie, preddavky a úhrady poistného a iné),
- Daňový úrad(napr. daň z príjmov zo závislej činnosti, daňový bonus a iné dane a odvody),
- Dôchodkové správcovské spoločnosti (napr. výkazy a úhrada príspevkov),
- Doplnkové dôchodkové sporiteľne (napr. výkazy a úhrada príspevkov),
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (napr. oznamovacie povinností týkajúce sa príspevkov zamestnávateľa)
- Súd, orgány činné v trestnom konaní (napr. v prípade súdneho sporu, priestupku/trestného činu)
- Štátne kontrolné orgány(k nahliadnutiu za účelom kontroly)

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
Nie je a ani sa nezamýšľa.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Po uplynutý zákonnej doby archivácie/lehoty uloženia podľa registratúrneho záznamu:
Sociálny fond 10 rokov
Mzdy -podklady, výplatné listiny, zrážky, odmeny 5 rokov
Evidencia dochádzky, dovolenky 5 rokov
Mzdové listy 50 rokov
Odvody, dávky, prihlášky, odhlášky a zmeny soc. poistenia a zdravot. poistenia 10 rokov
Ročné výkazy zdravotné a sociálne poistenie 10 rokov
Mesačné výkazy zdravotné a sociálne poistenie 10 rokov
Ročné zúčtovanie dane, vyhlásenia k dani, prehľad o príjmoch zo závislej činnosti a odvedenej dani 10 rokov
Pracovná neschopnosť-náhrada príjmu (dávky), evidencia, ročné hlásenia o vyúčtovaní príjmov 10 rokov
Osobné spisy zamestnancov 70 (od narodenia zamestnanca)
Žiadosti o prijatie do zamestnania + životopisy
– zamietnuté (bez súhlasu) 4 mesiace
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a protipožiarna ochrana
Evidencia ťažkých a smrteľných úrazov 10 rokov
Pracovné úrazy ostatné 10 rokov
Školenia BOZP a OP, zápisník bezpečnosti práce 5 rokov

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
V súlade s čl.13 – 21 GDPR(§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom(čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby,
- právo na opravu(čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,
- právo na vymazanie(čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo
- právo na obmedzenie(čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,
- právo namietať(čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj
- právo na prenosnosť(čl.20 GDPR)osobných údajov,
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,
Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV JE
- požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie Vašej pracovnej zmluvy alebo obdobného vzťahu medzi Vami ako dotknutou osobou a prevádzkovateľom ako zamestnávateľom.
- zákonnou požiadavkou pre plnenie zákonných povinnosti zamestnávateľa voči rôznym inštitúciám a štátnym orgánom.
V prípade, že máte záujem uzavrieť s našou spoločnosťou pracovnú zmluvu alebo obdobný vzťah podľa Zákonníka práce, ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre plnenie si zákonných povinnosti zamestnávateľa. Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov je nemožnosť uzavrieť a realizovať s Vami pracovnú zmluvu alebo obdobný vzťah.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

 

„HARMÓNIA"
ZSS Horné Štitáre

adresa:
956 03 Horné Štitáre 61
telefón:
038/53 88 127
038/53 88 317
fax:
038/53 88 317

Prevádzka Radošina ZSS

telefón:
038/53 98 122

štatutárny zástupca

Mgr. Janka Krahulíková, riaditeľka
telefón: 038/53 88 127
mobil: 0905 727 154
e-mail: janka.krahulikova
@harmoniazss.sk

 

TOPlist

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie