harmoniazss.sk

Zriaďovateľ :                             Nitriansky samosprávny kraj

Štatutárny zástupca :                Riaditeľ

Právna forma hospodárenia :   Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Druh sociálnej služby :              „HARMÓNIA“ Zariadenie sociálnych služieb poskytuje

                                                   sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z

                                                   dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého

                                                   zdravotného stavu, v zmysle § 38 zákona č.448/2008 Z.z. o

                                                   sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991

                                                   Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení

                                                   neskorších predpisov v „ Domove sociálnych služieb“       

                                                   „HARMÓNIA“ ZSS Horné Štitáre poskytuje sociálnu službu

                                                   fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby

                                                   a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona

                                                   č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších 

                                                   predpisov a ktorá ma  najmenej 18 rokov.

 

Forma sociálnej služby:            pobytová, celoročná sociálna služba

 

Rozsah poskytovanej sociálnej služby :  na neurčitý čas

 

Kapacita zariadenia :                   „HARMÓNIA“ ZSS Radošina : 11 miest z toho :              2 muži

                                                                                                                                        9 žien

                                                     „ HARMÓNIA" ZSS Horné Štitáre : 38 miest z toho:        38 žien

Všetky administratívne záležitosti ( prijímanie PSS, dodávatelia a pod.) sa riešia na prevádzke v Horných Štitároch.

E – mail :                                   domovhs@stonline.sk

 

Telefonický kontakt:

„HARMÓNIA"
ZSS Radošina

038/539 81 22

„HARMÓNIA"
ZSS Horné Štitáre

038/538 81 27

038/538 83 17

Fax :  

„HARMÓNIA"
ZSS Radošina

038/539 81 22

„HARMÓNIA"
ZSS Horné Štitáre

038/538 83 17

TOPlist